Du er her: 

Folkekirkens Coronatiltag

Vejledning fra biskopperne til præster og øvrigt personale ved kirken

Gudstjenester
Højmessen og andre gudstjenester aflyses, da de er omfattet af regeringens beslutning om, at alle offentlige indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Det gælder også alle andre former for gudstjenester som plejehjemsgudstjenester, måltidsgudstjenester og meditationsgudstjenester.

Kirkelige handlinger

Dåb
Dåbshandlinger kan gennemføres under hensyntagen til de særlige forhold
• Tilbyd først og fremmest dåb på et senere tidspunkt.
• Hold kun en dåb ad gangen
• Tal med familierne om at begrænse deltagerantallet. Under ingen omstændigheder må mere end 100 deltage.
• Begræns antallet af deltagere, så der er god afstand mellem deltagerne – max 100, men vi anbefaler jer, at kirkerne ikke bliver mere end halvt fyldt. Præsten, der har ansvaret for gudstjenestens afholdelse, kan bede en ansat, fx en kirketjener eller en kirkesanger, om at stå ved døren og sikre, at kirkerne ikke fyldes ud over det anbefalede antal kirkegængere
• Gør opmærksom på Sundhedsstyrelsens vejledning på kirkedøren og fra prædikestolen: Ingen håndtryk, hold afstand, brug håndsprit.
• Placer håndsprit ved indgangen. Brug salmeark, så smittespredningen derved kan reduceres.
• Begræns behovet for personale mest muligt

Begravelser Begravelser gennemføres efter forholdene
• Tal med de pårørende om at begrænse deltagerantallet – max 100 og helst så få som muligt. Fortæl, at man skal være opmærksom på smittespredning og hensyn i den anledning for at beskytte andre.
• Overvej, hvor meget personale der skal involveres
• Tal med kapellerne om deres forholdsregler
• Tag i øvrigt de samme forholdsregler som beskrevet under dåb.
• Kirkegårdsbestyrelsen er bemyndiget til generelt at udsætte fristen for jordfæstelse og ligbrænding til 14 dage. Det er dog en forudsætning, at den afdøde person opbevares i et lokale med en rumtemperatur på ikke over 4 grader indtil kort tid forud for begravelsen eller ligbrændingen. Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: https://stps.dk/da/tilsyn/ligsyn-og-obduktion/udsaettelse-af-begravelse/.

Vielser Gennemføres ud fra forholdene
• Tilbyd at udskyde vielsen
• Tal med de pårørende om at begrænse deltagerantallet – max 100 og helst så få som muligt. fortæl, at man skal være opmærksom på smittespredning og hensyn i den anledning for at beskytte andre.
• Overvej, hvor meget personale der skal involveres.

Konfirmation
Konfirmandforberedelsen aflyses i de næste to uger, da skolerne er lukket. Afvent situationen de kommende uger. Forbered jer både på den nuværende situation og på en situation, hvor I er nødt til at udskyde konfirmationen.
• Begræns deltagerantallet, så kirken kun er halvt fyldt – max 100 deltagere i alt. Vi anbefaler jer, at kirkerne ikke bliver mere end halvt fyldt. Fortæl, at man skal være opmærksom på smittespredning og hensyn i den anledning for at beskytte andre
• Del eventuelt konfirmandholdet op i mindre hold
• Overvej, hvor meget personale der involveres
• Tag i øvrigt de samme forholdsregler som beskrevet under dåb
• Overvej at gennemføre konfirmationsgudstjeneste på den planlagte dato, men med meget få gæster (den nærmeste familie) pr. konfirmand

Sjælesorg/samtaler, herunder hjemmealtergang
Gennemføres efter forholdene. Følg sundhedsmyndighedernes anvisninger om, hvordan man omgås hinanden og særligt risikogrupper og syge.
• Tag kontakt til hospice og hospitaler, hvis sjælesorgssamtalen skal finde sted der, for sammen med personalet at afklare, om der er noget, I skal være særligt opmærksomme på
• Undgå face to face-samtaler med mennesker, der er i karantæne. Brug i stedet telefonsamtaler eller Skype
• Sygehuspræster skal følge sygehusenes retningslinjer
• Hvis I er i tvivl, så tag en drøftelse med provst eller biskop om, hvordan I håndterer det i den konkrete situation
• Der er desuden tilknyttet ekstra præster til Sjælesorg på nettet (sjaelesorg.nu)

Møder
Menighedsrådsmøder og provstiudvalgsmøder, herunder orienterende møder og indstillingsmøder, skal i videst muligt omfang udsættes, medmindre der er uopsættelige spørgsmål til behandling på møderne. I givet fald bør mødet afholdes som et skype- eller telefonmøde. Er dette ikke muligt, skal menighedsrådet/provstiudvalget afvikle mødet med fornøden forebyggelse af smitterisiko i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefaling.
Kirkeministeriet undersøger mulighederne for at udsætte lovbestemte frister om godkendelse af årsregnskab og beslutning om nye fælles menighedsråd, sådan at møder ikke skal afholdes af formelle grunde i løbet af de næste 14 dage.
Er personalemøder uundgåelige af hensyn til vigtig information og videndeling, skal der holdes god afstand mellem mødedeltagerne.
Tilbyd, at man kan deltage på telefon eller Skype, hvis man ønsker det.

Foredrag og koncerter
Alle koncerter, foredrag, babysalmesang og andre arrangementer i kirken, der ikke er kirkelige handlinger, skal aflyses, da de er omfattet af regeringens beslutning om, at alle offentlige indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.

Gudstjenester

19apr kl. 10:30

1. søndag efter påske

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard

19apr kl. 10:30
26apr kl. 10:30

2. søndag efter påske

v/ Hanne Marie Meier

26apr kl. 10:30
03maj kl. 10:30

3. søndag efter påske

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard
Kirkekaffe

03maj kl. 10:30

Arrangementer

04maj kl. 19:00

Gudstjeneste i anledning af 75året for Danmarks Befrielse

I år er det 75 år siden Danmarks befrielse.
Vi markere det med en aftengudstjeneste i …

04maj kl. 19:00
12maj kl. 19:00

Orienteringsmøde

Orientering om menighedsrådets arbejde og ny valgprocedure
ved menighedsrådsvalget

12maj kl. 19:00
28maj kl. 16:15

Familiegudstjeneste i kirken

Minikonfirmanderne medvirker
Efterfølgende aktivitet for hele familien i Sognegården

28maj kl. 16:15

Gudstjenester på Søglimt

21apr kl. 14:30

Gudstjeneste

v/ Anne Linde Førgaard

21apr kl. 14:30
05maj kl. 14:30

Gudstjeneste

v/ Anne Linde Førgaard

05maj kl. 14:30