Menighedsrådets beretning 2019

Menighedsrådet
I menighedsrådet har der været nogle rokeringer i løbet af det sidst år. I perioden under min sygdom fra 1. juli til 30. nov. var Margit Ørndrup fungerende formand, og Niels Dalbjerg var indkaldt som suppleant. Efter 1. december hvor jeg er vendt tilbage er Margit Ørndrup blevet kontaktperson stedet for Jørn Willumsen, og hun er endvidere indtrådt i Pr-udvalget i stedet for Karin Holmgaard. Jørn Willumsen er blevet formand for præstegårdsudvalget. I 2019 har vi for første gang i denne menighedsrådsperiode været på menighedsrådsudflugt. Den gik til området omkring Mariager. Det er altid godt at få nye input, se andre kirker og møde andre kirkeansatte og så er det en dag, hvor både menighedsråd og ansatte bliver rystet sammen på en anden måde end man ellers gør i det daglige.

Ansatte ved Sunds Kirke
Kontaktpersonen har rigeligt at se til, da der også det forgangne år har været præget af nyansættelser. Graver Egon Lindberg gik på efterløn i efteråret efter næsten 25 års ansættelse ved Sunds kirke. Vi har i efteråret ansat en ny graver, nemlig Tina Jeanette Christiansen. Hun er godt i gang med at uddanne sig til graver og at sætte sig ind i arbejdet. Hun tænker nye tanker med hensyn til kirkegården og arbejdsfordelingen i medarbejderstaben. Som menighed har I mødt Tina ved gudstjenesterne, hvor hun på sin stilfærdige måder går helt naturligt ind, som en del af helheden. Også kontormæssigt har der været ansættelse. Vi har ansat en kordegneassistent Tina Rahbek Nielsen, som skal varetage administrative opgaver for forskellige sogne i Fællespastoratet. Erik Andreasen og Tina Rahbek skal gensidig afløse hinanden, så I vil kunne møde dem begge, hvis I kommer i sognegården på kontoret. Også Tina Rahbek er i gang med uddannelsen til kordegn og med at sætte sig ind i de lokale forhold. Den ene af vores kirkesangere er stoppet, men den anden, nemlig Ane Marie Blæsbjerg Nielsen har overtaget hele jobbet som kirkesanger, hvilket hun gør på en god måde til alles tilfredshed På kirkegården har vi haft en i arbejdsprøvning i et stykke tid. Sidste sommer fik hun så lov til at få nogle timer om ugen, og det fortsætter hun med indtil sommer. Personalet ved kirken har hvert tirsdag kalendermøde, hvor den kommende uge gennemgås. Hvem gør hvad? Den første tirsdag om måneden er menighedsrådet velkommen, og da kan vi tage ting fra menighedsrådet op til drøftelse. Det er en god måde for os som menighedsråd, at holde os ajour med, hvad der sker i det daglige i kirken. Lige nu handler det om, at alle medarbejdere ved kirken, 14 i alt med alle præsterne i fællespastoratet kan få skabt et godt arbejdsfællesskab Tak til alle medarbejdere ved kirken. Lige fra Susanne, som nu er den ældste i gårde og til de sidst ansatte. Også til vores præster, som hver uge møder mennesker i glæde og sorg. Vi synes vi har en dejlig flok medarbejder

Undervisning
Ellers går det sin vante gang i kirke og sognegården. Som de foregående år har vi 4 hold konfirmander, som undervises på samme tid, nemlig tirsdag formiddag. Det kræver 4 undervisere og 4 lokaler. Vi underviser i de to konfirmandstuer i sognegården, konfirmandstuen på Strandvejen, samt i kirkens kælderrum. De tre præster samt vores sognemedhjælper underviser konfirmanderne. Ind imellem er de også sammen alle sammen i salen i sognegården. Minikonfimanderne kommer i 4 hold fordelt over hele året. Sognemedhjælperen underviser pigerne for sig og drengene for sig. Holdene afsluttes med en gudstjeneste med efterfølgende samvær, hvor minkonfirmandernes familie er inviteret. Vi har desuden 3-4 hold med babysalmesang om året, og legestue for dagplejemødrene med børn. Der er også skole-kirke samarbejde, som sognemedhjælperen og organisten planlægger sammen med de to skoler i Sunds. Endelig har vi vores voksenkor, som vores organist Dario leder. Her kunne vi godt bruge lidt flere til at synge med. Udbred gerne kendskabet til koret.

Sogneaftener, foredrag og højskolesang
Menighedsrådet har i året løb indbudt til 4 sogneaftner. I efteråret havde vi besøg af psykoterapeut Solveig Rosenkvist, som fortalte om Mønstre og vaner – når livet slår knuder. Hun berettede om, hvordan man skal imødegå dårlige vaner, så man kan undgå stres, og hun talte endvidere om at få kræfter til at komme igennem livskriser, som ingen af os undgår. Senere havde vi besøg af historiefortæller Ingrid Hvass, der genfortalte HC Andersens ”Snedronningen”, så ikke et øje var tørt. Hun fortalte også om folkemindesamleren Evald Tang Kristensen og nogle af hans fortællinger. Her i foråret har vi hørt foredrag af Peter Lodberg, der talte om ”Danskernes tro gennem 1000 år”. Et virkeligt spændene foredrag af en person som ved utrolig meget. Endvidere har vi haft besøg af Ingrid Lisby Schmidt, som fortalte og viste eksempler på de mange Jesus-billeder og skriftsteder, som mange af os har set hængende på væggen hos vores forældre og bedsteforældre. Spændende gensyn og godt at høre om billedernes betydning for vores kristendomsopfattelse. I efteråret havde vi sognecafe, hvor vi en dag i november sidst på eftermiddagen mødtes i sognegården til musikalsk oplevelse og lidt let mad. Det musikalske stod musiker og præst Peter Danielsen for. Han sang of fortolkede sange af nu afdøde Lennard Cohen. En rigtig spændene og velbesøgt aften. Sogneeftermiddag med Andrea Sofie Tønder havde vi i onsdags. Her fik vi indsigt i en verden, som ingen af os kender meget til, nemlig forholdene i Saudi-Arabien, især hvordan man behandler kvinderne. En autentisk beretning. Der var et stort fremmøde. Menighedsrådet har ligeledes arrangeret højskolesangaftner. I år har vi udvidet således at vi nu har 6 aftner i løbet af en sæson. Her fortæller lokale mennesker om sange, som de sætter særlig stor pris på, hvorefter vi synger dem. Det er stadig meget populært, og vi er nu mellem 80 og 100 mennesker til højskolesangaftnerne.

Kirkekoncerter
Så har vi ligeledes haft koncerter. Vi havde i efteråret en orgelkoncert med vores egen organist Dario Andreella. Det var en meget anderledes koncert, der kaldte på smilet ind imellem, fantastisk udført med fuglestemmer fra Sunds sø og en tur i tandlægestolen, og mange andre spændende orgelklange. Den traditionelle julekoncert, hvor Sunds skoles kor og vores eget voksenkor medvirkede, blev som sædvanlig afholdt først i december. Lige efter nytår havde vi Nytårskoncert med Birgit Lyngholm, som jo er barnefødt i Sunds. Hun sang en del kendte numre, som de mange tilhørere nød at lytte til. Der er endnu en koncert i vente her i foråret, nemlig den 23. april med Blokfløjtespil og drejelire.

Andet
Vore strikkeklub går forrygende. De har ikke nok med at strikke dåbsklude, men strikker også noget, som bliver brugt på sygehuset. Der er plads til flere på holdet, så meld jer bare til, når det starter op igen til efter året. Kunstudvalget har ligget lidt underdrejet i årets løb, men vi håber der kommer gang i det igen meget snart.

Kirkeblad og hjemmeside
Vores kirkeblad og Sunds kirkes hjemmeside opsættes og vedligeholdes af Knud Erik Hansen, tidligere formand for menighedsrådet., ligesom han også hjælper med opsætning af annoncer i Sunds- Gjellerup Avis. Vi synes vi har en flot hjemmeside og kirkeblad takket være dig. Vi vil I dag gerne sige tak, fordi du stadig siger ja til dette vigtige arbejde med PR.

Gudstjenester
I kirken har vi naturligvis de traditionelle højmesser. Vi har nu 4 familiegudstjenester om året, nemlig fastelavn, friluftsgudstjenesten 2. pinsedag, Høstgudstjenesten og BUSK‐gudstjenesten. Tag godt imod disse tilbud til familierne, og reklamer gerne for dem Af andre lidt anderledes gudstjenester kan nævnes Nytårsgudstjenesten, hvor vi efter gudstjenesten ønsker hinanden godt nytår, skærtorsdagsgudstjenesten med efterfølgende spisning af påskelam. Byfestgudstjenesten i festteltet ved Sundshallen. Og i november har vi Alle Helgens gudstjenesten, hvor vi mindes de døde i året løb og omkring jul, hvor vi har de Ni læsninger og juleaftensgudstjenesterne. Ud over de traditionelle gudstjenester har vi minigudstjenester for dagplejebørn og børnehavebørn lige som der også er andre gudstjenester og arrangementer for børn. I året løb afholder vi 4 spaghettigudstjenester for børn i alle aldre, som vi håber familierne vil tage godt imod. Det er friluftsgudstjenesten sidst i august, én spaghettigudstjeneste i november, én i januar samt én i april Vi har også plejehjemsgudstjenester og morgensang om sommeren.

Kirkekaffe
Der er med enkelte undtagelser kirkekaffe den første søndag om måneden. Desværre kommer der ikke mange nye med over i sognegården, så vi arbejder med tanken om flere søndage med kirkekaffe, men de skal foregå i kirke/dåbsværelset.

Kirken
Vi har fået installeret et varmestyringsanlæg i kirken, som personalet forsøger at lære at bruge, Desværre er der stadig problemer med klimaet i kirken med hensyn til fugtighed. Det drejer sig om det liturgiske inventar og orglet. Lige pt. venter vi besøg fra nationalmuseet, som skal efterse vores inventar efter installeringen efter varmestyringsanlægget. I forbindelse med deres besøg vil vi have dem til at se på vores vinduer, som er utætte, og endvidere vil vi vende problematikken med de øverste bænke i kirken, som både I som menighed og også vi som menighedsråd ikke mener fungerer optimalt. Der er både problemer under begravelser/bisættelser og ved dåb, men også ved store gudstjenesters er det næsten umuligt, at få folk til at benytte disse bænke, og man kan med fuldt overlæg sige, at de ikke fungerer efter hensigten. Vi ville gerne have det ført tilbage til det, der var tidligere. Der er dog ikke ensbetydende med, at vi får lov til at ændre noget ved det. Vores kirke er over 100 år, og Nationalmuseet skal sige god for at det vi beslutter, og det er også Nationalmuseet, der har hovedansvaret for at vores kirke i dag ser ud som den gør, med bænkene øverst i kirken. Vi har gang i en ny messehagel, som er bestilt. Det er den lyse messehagel, som er slidt og ikke længer fremstår pæn. Vi har bestilt en ny hos Lene Abildgaard, som har syet de to andre, men hun har travlt, så der går lidt tid endnu. Så arbejder vi med planer om en lysglobe. I menighedsrådet har vi beslutte at der skal indkøbes en lysglobe til kirken. Mange mennesker efterspørger, at man kan tænde et lys og bede en bøn eller tænke på afdøde venner og familie. Det vil der blive mulighed for, når vi får den anskaffet. Så må vi se, om der er andre ting vi kan bruge lysgloben til.

Sognegården
I sognegården har vi arbejdet med at få en bedre lyd i salen, og efter anskaffelse af et nyt head set og flere justeringer, så ser det nu ud til at lydenforholdene er ok – i hvert fald ved foredrag.. Foreløbig er det med akustikken sat på stand by, men vi vender tilbage til det, hvis det bliver aktuelt. Så er der opsat glasdøre i gangarealerne, så kontorerne er skærmet af for alt for megen uro. Ved indgangen er der opsat to lysstandere, så parkeringsplads og indgang til sognegården bliver bedre oplyst. Vores sognegård bruges flittigt. Det bruges naturligvis til konfirmander, minikonfirmander, kirkens legestue, kirkekaffe, sogneaftner m.m., men også andre kan få lov til at bruge den, hvis ikke det blokerer for vores egne arrangementer.

Himmelske dage på Heden
I år kan det ikke undgås, at Himmelske dage på Heden skal nævnes. Herning er vært for det største kirkelige evnet i landet. Eventet finder sted hvert tredje år og hed oprindelig Danske kirkedage Det er altså i år i Herning for første gang nogensinde. På himmelske dag i Herning er der over 300 arrangementer, som man kan deltage i - de fleste er gratis, men und jer selv at købe billet til Jyske Bankboxen om lørdagen den 1. juni til Det himmelske Show.

Regnskab og budget
Til slut vil jeg nævne regnskab og budget. Det ligger trygt og godt i hænderne på vores kordegn Erik Andreasen I dag vil Erik og vores kasserer Laura gennemgå regnskab for 2018 og budget for 2019 på PowerPoint, hvorefter der kan stilles spørgsmål.

Tak
Jeg vil i dag gerne sige tak til den flok frivillige, som søndag efter søndag følger de allersvageste ældre i vor by, nemlig plejehjemsbeboerne i kirke. Jeg ved godt, at der lige pt- ikke er beboerne, der vil med i kirke hver søndag, men tak for jeres indsats indtil nu, og så må vi se, hvad fremtiden vil bringe. Også tak til alle jer frivillige, som vi kontakter ved familiegudstjenester, spaghettigudstjenester, skærtorsdagsspisning, sogneaftner og en lang række andre arrangementer. Tak fordi I er villige til at træde til, når vi har brug for hjælp. Endelig vil jeg rette en stor og varm tak til den trofaste menighed, som bakker op om vores arrangementer, som deltager i gudstjenesterne, og som i det hele taget bakker os op Tak også til jer der ikke blot brokker jer, men kommer og giver en hånd med, så tingene lige så stille kan blive ændret til det bedre.

Hjertelig tak
På menighedsrådets vegne
Inger Christensen
Menighedsrådsformand

Gudstjenester

31maj kl. 10:30

Pinsedag

v/ Hanne Marie Meier
Se omtale

31maj kl. 10:30
01jun kl. 10:30

2. pinsedag

Friluftsgudstjeneste ved Pastoratets præster.
Se omtale.

01jun kl. 10:30
07jun kl. 10:30

Trinitatis

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard

07jun kl. 10:30

Arrangementer

09jun kl. 19:00

Orienteringsmøde

Orientering om menighedsrådets arbejde og ny valgprocedure
ved menighedsrådsvalget

09jun kl. 19:00
16jun kl. 08:30

Morgensang

Alle tirsdage i juli måned er der morgensang i Sunds Kirke.

 

16. juni, 7. juli, 14. …

16jun kl. 08:30
07jul kl. 08:30

Morgensang

Alle tirsdage i juli måned er der morgensang i Sunds Kirke.

07jul kl. 08:30

Gudstjenester på Søglimt

02jun kl. 14:30

Gudstjeneste

v/ Anne Linde Førgaard

02jun kl. 14:30
16jun kl. 14:30

Gudstjeneste

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard

16jun kl. 14:30