Du er her: 

Referat af menighedsmøde og orienteringsmøde om menighedsrådsvalg

- afholdt i Sunds Kirkes Sognegård tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Velkomst ved menighedsrådsformand Inger Christensen
Inger Christensen bød alle fremmødte velkommen.

2. Valg af dirigent
Erik Søgaard blev foreslået af menighedsrådet og valgt uden modkandidater.
Erik Søgaard gennemgik kort aftenens dagsorden.

3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
Beretning ved Inger Christensen:

Foråret blev præget af nedlukning af kirken. Menighedsrådet har afholdt 10 møder årligt, og 1 årligt møde med de øvrige sogne i fællespastoratet.

Inden for de seneste 4 år har menighedsrådet ansat følgende af kirkens ansatte: Organist Dario Andreella, Kordegn Erik Andreasen, kordegn Tina Nielsen, graver Tina Christiansen, kirkegårdsmedarbejder Thomas Vestergaard, kirkesanger Ane Marie Nielsen, sognepræst Hanne Marie Meier og sognepræst Rune Hoff Lauridsen.

Den kirkelige undervisning varetages af kirkens ansatte – babysalmesang, minikonfirmandundervisning, konfirmandundervisning.

I de seneste år er der blevet afholdt flere sogneaftner, selvom nogle pga. Covid19 er blevet aflyst. Og for første gang er der blevet afholdt et fællesarrangement med Sunds Aktiv Center og Pensionistforeningen.

Der er blevet afholdt koncerter, deriblandt den traditionsrige julekoncert.

I strikkeklubben, som bl.a. laver dåbsservietter, er alle velkomne til at melde sig til.

Kirkebladet udkommer fortsat 4 gange årligt.

Derudover afholdes også mange gudstjenester med særlige aktiviteter.

Kirken blev renoveret kort inden dette menighedsråd tiltrådte, men der arbejdes nu på at installere forsatsvinduer mhp. at forbedre indeklimaet.

Kirkegården får et ansigtsløft i øjeblikket – nye gangarealer og opholdsarealer mm. etableres.

Menighedsrådet har også arbejdet på at få systematiseret frivilligkorpset ved Sunds Kirke.

Sunds Kirke nyder særligt godt af Herningprovstiernes Folkelige Familiestøtte, da der er åbnet en barselscafé på biblioteket her i Sunds med støtte fra Sunds Kirke.

4. Visioner, ønsker og idéer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.
Kort introduktion til debat ved Michael Krejbjerg og Karin Holmgaard Jensen med fire debatområder: kirkegården, børne- og ungdomskirke, trivsel blandt medarbejderne, og arrangementer i kirke og sognegård.

Kommentarer og spørgsmål fra salen:

Brug gerne bruge det nye salmebogstillæg noget mere, for her er mange gode nutidige tekster.

Tak for en god beretning. Godt at kirkegården udvikles – det er værd at gøre kirkegården til et sted, hvor man opholder sig udover i sorg. Michael Krejbjerg fortalte om det kommende anlæg af oplevelsessti i kirkegårdens nordligste ende.

Barnedåb ved gudstjenesten fungerer godt – desværre deles menigheden så ofte op ifm. altergangen. En idé kunne være at rykke altergangen ned i kirkerummet.

Tak til menighedsråd for et stort arbejde. Dejligt at der sker noget på kirkegården – overvej ikke for mange forskellige materialer. Husk at bevare gamle gravsten, for at vise kirkegårdens historie.

Flot arbejde på kirkegården. Spørgsmål: Hvordan kan menighedsrådet blande sig i gravminders stand eller udformning. Svar ved Michael Krejbjerg: Menighedsrådet kan henvende sig til gravstedsindehaveren for at få rettet op på misligholdelse. Hjemmel hertil findes i kirkegårdsvedtægtens §17 stk1 hvori det lyder: Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes. §17 stk. 2: Det påhviler den af menighedsrådet bemyndigede person at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.

Ønske om bedre græsslåning på kirkegården, for at menneskers sidste hvilested ser velholdt ud.

Har menighedsrådet arbejdet på at blive mere grønne? Svar ved Inger Christensen: Ikke så meget i menighedsrådet, men der arbejdes på provstiplan og stiftsplan på klimaforbedringer. Menighedsrådet arbejder i øjeblikket på at mindske energiforbruget.

Man nyder også vilde blomster på kirkegården.

Tak for menighedsrådets indsats. Trosbekendelsen behøver ikke at blive sunget, men blot sagt i kor.

Forslag: Kunne ønske mere lys ved cykel-parkeringspladsen

Forslag: Kirkebænkene ønskes udskiftet med stole. Se f.eks. Fredens Kirke i Herning

Kommentar: Bænkene er alt for hårde både i sæde og ryg. Og for smalle.

Forslag: Forskønnelse af lapidariet.

5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
Mange ansatte kræver megen arbejde omkring økonomi, som menighedsrådet har ansvaret omkring. Kordegn ansat til varetagelse af regneskab, kirkebogsføring mm.

Nedenfor grafisk oversigt vedrørende udgifternes fordeling på hovedformål:

Målet er at ramme nul. Vi er ikke en virksomhed, der skal generere profit.

Vi har et stort budget.

Ved at lægge sidste hånd på værket vedrørende det kommende års budget.

Spørgsmål.

Salg af gravsteder – pengene går direkte til stiftet, og kommer tilbage i rater. Hvordan fungerer det? Svar: Stiftet fungerer her som bank. Pengene bruges også til at finansiere kirkeligt arbejde.

Forbedringer og vedligeholdelser gennemgået.

Synsudsatte projekter gennemgået.

Gennemgang af ønsker for 2020, der er drøftet i menighedsrådet, gennemgået.

Disponering af arvede midler i 2019 og 2020 gennemgået.

6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
Orientering ved Michael Krejbjerg(MK):

Der er indført en ny valgforordning for at styrke den demokratiske legitimitet ifm. aftalevalg, som 98% af sognene havde ved seneste valg.

MK opfordrede byens foreninger til at forholde sig til det kommende menighedsrådsvalg.

Der afholdes valgforsamling den 15. september 2020 i Sunds Kirkes Sognegård. Valgforsamlingen er offentlig tilgængelig og alle myndige folkekirkemedlemmer i sognet er valgbare og stemmeberettigede. Derudover er sognebåndsløsere også valgbare og stemmeberettigede. Sognebåndsløsning skal ske senest 1. september kl. 12, hvis man ønsker at deltage i valgforsamlingen, og det kan ske ved kontakt til én af kirkens præster.

På valgforsamlingen opstilles kandidater, kandidaterne præsenterer sig og et nyt menighedsråd vælges ved hemmelig afstemning. Opstilling kan foregå ved fremmøde eller ved fuldmagt, som afleveres til valgbestyrelsen. Der er ingen krav om stillere ifm. valgforsamlingen.

Valgbestyrelsen får valgliste med alle stemmeberettigede i Sunds Sogn den 8. september.

I Sunds Sogn må hver stemmeberettiget afgive stemmer på 5 forskellige kandidater. Menighedsrådsmedlemmer og stedfortrædere skal vælges i to forskellige valgrunder.

Resultatet offentliggøres ved valgforsamlingen.

Hvis der efter valgforsamlingen indleves (fra 16/9 til 13/10) en alternativ kandidatliste, så udløses afstemningsvalg. Afstemningsvalget vil i så fald blive afholdt den 17. november.

MK opfordrede alle tilstedeværende til at tage valgfoldere med sig og tilskynde andre i Sunds til at deltage i valgforsamlingen.

Spørgsmål fra salen: Kan siddende menighedsrådsmedlemmer genopstille? Svar: ja!

Kommentar fra salen: Den nye valgforordning er en forringelse af det kirkelige demokrati.

Kommentar fra salen: Det er ikke kun foreninger, som skal gøres opmærksom på valget, men også privatpersoner.

Kommentar fra salen: Orienteringsvalget er for tidligt i forhold til valgforsamlingen. Svar: Datoen for aftenens møde er fastsat i Kirkeministeriet.

Kommentar fra salen: Denne nye valgforordningen bliver svær at gennemføre. Valg på den gamle måde var en god reklame for kirken. Svar: Valgforsamlingen vil blive annonceret mange forskellige steder.

Kommentar fra salen: Folkekirken på landsplan generelt vil gøre opmærksom på valget – og Sunds Kirke selv vil også gøre opmærksom på det.

Kommentar fra salen: Den nye valgforordning er vel også en måde at imødegå problemet med at finde kandidater.

Kommentar fra salen: Den nye valgforordning vil føre til, at rådet vil blive valgt af langt færre personer.

Kommentar fra salen: Hvordan vil man organisere en valgforsamling, hvis f.eks. 3% af de stemmeberettigede møder op? Svar: Det er valgbestyrelsens opgave at finde frem til, og man er opmærksom på problematikken.

7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
Der skal vælges 9 personer til menighedsrådet i Sunds.

8. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.
3 korte indlæg ved 3 siddende menighedsrådsmedlemmer om arbejdet i menighedsrådet. Først Laura Nielsen, dernæst Karin Holmgaard Jensen og sidst Jørn Willumsen.

Følgende siddende kandidater i menighedsrådet genopstiller: Inger Christensen, Margit Ørndrup, Laura Nielsen, Karin Holmgaard Jensen. De øvrige menighedsrådsmedlemmer er ikke alle afklarede omkring genopstilling.

Tak for i aften!

Referenter: Hanne Marie Meier og Asbjørn Munk Hyldgaard


Gudstjenester

12jul kl. 10:30

5. s. e. trinitatis

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard

12jul kl. 10:30
19jul kl. 09:00

6. s. e. trinitatis

v/ Anne Linde Førgaard

19jul kl. 09:00
26jul kl. 14:00

7. s. e. trinitatis

v/ Rune Hoff Lauridsen

26jul kl. 14:00

Arrangementer

14jul kl. 08:30

Morgensang

I Sunds Kirke.

14jul kl. 08:30
21jul kl. 08:30

Morgensang

I Sunds Kirke.

21jul kl. 08:30

Gudstjenester på Søglimt

04aug kl. 14:30

Gudstjeneste

v/ Anne Linde Førgaard

04aug kl. 14:30
18aug kl. 14:30

Gudstjeneste

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard

18aug kl. 14:30