Menighedsrådets beretning 2020

Jeg vil indlede min beretning med at sige det, som vi jo alle ved, nemlig at foråret 2020 ikke blev som vi havde ønsket og forventet. Fra den 12. marts og frem til mandag den 18. maj var både sognegård og kirken aflåst. Kun begravelser og bisættelser blev gennemført med højst 40 deltagere.

Personalet arbejdede hjemmefra eller var kun fysisk på arbejde i begrænset omfang, dog blev kirkegården bortset fra de første to uger passet.
Især påskefejringen i kirken manglede, men også en lang række gudstjenester, arrangementer, undervisning, ja alt, hvad der skulle have fundet sted i kirken og sognegården blev aflyst. Heldigvis har vi kunnet følge Sunds kirke på hjemmesiden og på nettet, hvor gudstjenesterne fra og med påsken er blev sendt. Tak til personalet for jeres indsats i den forbindelse.

Menighedsrådet
Menighedsrådet har mange forskelligartede opgaver.
Økonomi. hvor man er ansvarlig for budgetlægning, regnskabsføring, godkendelse af regnskabet m.m
Personalet, hvor man er leder for kirkens ansatte undtagen præsterne.
Tilsyn med kirkens bygninger.
Godkendelse af gudstjenesteordninger samt planlægning af arrangementer.

Menighedsrådet har været velfungerende med entusiasme og gåpåmod. Der har været stor velvillighed til at hjælpe med de fælles opgaver også de praktiske.

Samarbejde i Fællespastoratet
Menighedsråd, ansatte og præster har et samarbejde med fem andre sogne, nemlig Ilskov, Simmelkjær, Grove, Haderup og Feldborg. Præsterne arbejder sammen omkring afløsning, vi arbejder sammen om en fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, og ellers har vi fælles kordegnekontor, der står for det administrative for alle sognene. Selv om man godt på nogle områder måske kunne udvide samarbejdet, så synes jeg det fungerer godt, og jeg glæder mig over, at vi er flere, der kender hinanden i området.
Der er dog en ulempe ved fællespastoratet. Det skyldes, at alle menighedsrådsmedlemmer i hele fællespastoratet skal være med til at ansætte præst, og det er ikke hensigtsmæssigt. Det har vi også givet udtryk for over for biskop og kirkeministerium.

Ansatte ved Sunds Kirke
Kontaktpersonen er leder for kirkens personale, dog ikke præsterne. Det er et krævende arbejde at være kontaktperson, men også spændende, da man får indblik i en masse ting.

I denne menighedsrådsperiode har vi haft mange ansættelser, men vi har også sagt farvel til en del. Enten er de gået på pension eller også har de søgt nye udfordringer.
Vi har taget afsked med vores kordegn gennem en del år Lone Finnerup, vores graver gennem snart 25 år Egon Lindberg, vores organist Elsebeth Kvistgaard samt vores gravermedhjælper Anne Marie Skipper-Jørgensen samt vores præst gennem 5 år Sigrid Marcussen.

Vi har ansat en organist og en kirkesanger.
På kontoret har vi ansat en kordegn og en kordegneassistent.
På kirkegården har vi ansat en graver samt en gravermedhjælper.
Og sidst men ikke mindst har vi ansat en 2 præster i fællespastoratet, den ene med tjeneste fortrinsvis i Sunds

Det har været spændende at være med til, men man kan godt få sommerfugle i maven omkring det. Er det nu de rigtige folk, der passe til vores kirke, kan vi samarbejde med dem, hvilke ideer og nye tiltag vil de bidrage med. Heldigvis har vi da også nogle stykker, som har været her i en del år. Stor tak til dem, der hermed er medvirkende til at der kan blive en vis kontinuitet.
Personalet i kirken mødes hver tirsdag formiddag kl. 9.30 til kalendermøde, hvor man evaluerer ugen der gik og planlægger, hvad der skal ske fremadrettet.

Tak til alle medarbejdere ved kirken. Lige fra Susanne, som nu er den ældste i gårde og til de sidst ansatte. Også til vores præster, som hver uge møder mennesker i glæde og sorg.
Vi synes vi har en dejlig flok medarbejde.

Undervisning
Konfirmandundervisning. I det forgangne år har vi haft tre hold konfirmander, men ellers har vi haft fire, hvilket har betydet, at vores sognemedhjælper Susanne Pedersen har haft et konfirmandhold, da vi blot har 3 præster, og holdene skal undervises samtidig. Desværre er undervisningen henlagt af skolen til onsdag eftermiddag, hvilket ikke er et optimalt tidspunkt, hverken med hensyn til konfirmandernes oplagthed og heller ikke, fordi det blokerer for begravelser og bisættelser onsdag eftermiddag. Vi underviser i de to konfirmandstuer i sognegården, konfirmandstuen på Strandvejen, samt i et i kirken kirkens kælderrum, Kirkens kælderrum har ikke været i brug i indeværende undervisnings år, hvor vi kun har haft 3 hold konfirmander. Ind imellem undervises konfirmanderne alle sammen fælles i salen i sognegården, andre gange er de sammen på udflugt.

Næste undervisning år, der starter til september bliver der fire hold konfirmander, så Susanne Pedersen vil blive sat på underviser igen.

Minikonfimanderne kommer i 4 hold fordelt over hele året. Sognemedhjælperen underviser pigerne for sig og drengene for sig. Holdene afsluttes med en gudstjeneste med efterfølgende samvær, hvor minkonfirmandernes familie er inviteret. Det har knebet med de sidste to hold i år på grund af nedlukningen, men sognemedhjælperen er ved at samme holdene op til lidt undervisning her sidst på året.

Vi har desuden 3-4 hold med babysalmesang om året, hvilket sognemedhjælperen står for sammen med organisten.

Der er endvidere legestue for dagplejemødrene med børn, som sognemedhjælperen tager sig af. Der er også skole-kirke samarbejde, som sognemedhjælperen og organisten planlægger sammen med de to skoler i Sunds.
Endelig har vi vores voksenkor, som vores organist Dario leder.

Sogneaftener, foredrag og højskolesang
Menighedsrådet indbyder hvert år til fire sogneaftner. Desværre blev det kun til tre i indeværende år, da vi var nødt til at aflyse en sogneaften med Holger Lissner på grund af corona-udbruddet.

I efteråret 2019 år har vi haft sogneaften med tidligere medlem af etisk råd Chr. Steen Borrisholt, Skuespiller Allan Olsen og tidligere sognepræst i Sunds Niels Christian Kobbelgaard. Ligesom de tidligere år har alle vores sogneaftner været meget velbesøgte arrangementer

Først i marts havde vi sogneeftermiddag med Ernst Højgaard Clausen, der fortalte om sit arbejde i kongehuset.

Menighedsrådet har ligeledes arrangeret højskolesangaftner. Vi har nu 6 aftner i løbet af en sæson. Her fortæller lokale mennesker om sange, som de sætter særlig stor pris på, hvorefter vi synger dem. Det er stadig meget populært, og vi er nu mellem 80 og 100 mennesker til højskolesangaftnerne. I år blev en af dem dog aflyst på grund af forsamlingsforbuddet.

Kirkekoncerter, kunstudstilling
Så har vi ligeledes haft koncerter. Vi havde i efteråret en orgelkoncert med vores egen organist Dario Andreella.

Den traditionelle julekoncert, hvor Sunds skoles kor og vores eget voksenkor medvirkede, blev som sædvanlig afholdt først i december.

Vi havde så en julekoncert med Freja Würtz med Band, en anderledes julekoncert, der appellerede til det lidt yngre publikum.
Lige efter nytår havde vi en forrygende nytårskoncert med sanger Piet Larson, baryton og Elena Koukhar, klaver og orgel, fefstlig, folkelig og fornøjelig.

I kunstudvalget har vi haft en udstilling i sognegården med gamle Jesusbilleder. Folk fra sognet kom med billeder fra deres gemmer. Der var mange billeder, og de gav anledning til megen snak. Lige pt. hænger der billeder af vores lokale kunstner Thorkild Nielsen. Vi har dog planer om en kunstudstilling med ekstern kunstner

Andet
Indtil landet blev lukket ned gik det rigtig godt med vores strikkeklub. De har ikke nok med at strikke dåbsklude, men strikker også noget, som bliver brugt på sygehuset. Der er plads til flere på holdet, så meld jer bare til, når det starter op igen til efter året.

Kirkeblad og hjemmeside
Vores kirkeblad og Sunds kirkes hjemmeside opsættes og vedligeholdes af Knud Erik Hansen, tidligere formand for menighedsrådet., ligesom han også hjælper med opsætning af annoncer i Sunds- Gjellerup Avis. Vi synes vi har en flot hjemmeside og kirkeblad takket være dig.

Vi vil I dag gerne sige tak, fordi du stadig siger ja til dette vigtige arbejde med PR.

Kordegneassistent Tina Rahbek Nielsen skal dog fremover vedligeholde kirkens hjemmeside, som naturligt hører hjemme i sognegården, hvor trådene samles.

Gudstjenester
I kirken har vi naturligvis de traditionelle højmesser.
Vi har nu fire familiegudstjenester om året, nemlig fastelavn, friluftsgudstjenesten 2. pinsedag, høstgudstjenesten og BUSK‐gudstjenesten. Her arbejder vi sammen med FDF og KFUM og KFUK omkring afviklingen af dem. Tag godt imod disse tilbud til familierne, og reklamer gerne for dem.

Af andre lidt anderledes gudstjenester kan nævnes Nytårsgudstjenesten, hvor vi efter gudstjenesten ønsker hinanden godt nytår, skærtorsdagsgudstjenesten med efterfølgende spisning af påskelam. Det vil vi fortsætte med, selv om det også blev ramt af aflysning i år. Byfestgudstjenesten i festteltet ved Sundshallen er også en god tradition. Og i november har vi Alle Helgens gudstjenesten, hvor vi mindes de døde i året løb og omkring jul, hvor vi har de Ni læsninger og juleaftensgudstjenesterne.

Ud over de traditionelle gudstjenester har vi minigudstjenester for dagplejebørn og børnehavebørn lige som der også er andre gudstjenester og arrangementer for børn. I året løb afholder vi 4 spaghettigudstjenester for børn i alle aldre, som familierne efterhånden for øjnene op for. Det er friluftsgudstjenesten sidst i august, én spaghettigudstjeneste i november, én i januar samt én i marts.

Lige nu arbejder vi med planer om, at spaghettigudstjenesterne skal laves om, således at der er en om måneden. De skal omdøbes til pizzagudstjenester. Spændende om vi kan få en trofast børne/forældremenigheds til disse gudstjenester, der finder sted på hverdage kl. 17 – 18.30

Vi har også plejehjemsgudstjenester.

Sidste sommer havde vi morgensang alle tirsdage i juli måned. Det vil vi gøre igen i år. Som noget nyt vil vi indbyde til morgensang hver tredje tirsdag morgen kl. 8.30.

Kirkekaffe
Der er med enkelte undtagelser kirkekaffe den første søndag om måneden. Desværre kommer der ikke mange nye med over i sognegården, så vi vil opfordre til, at man tager naboen i hånden, så vi kan få flere med. For at få nye med til kirkekaffen har vi forsøgt med kirkekaffe i dåbsrummet på søndage, hvor der ikke var dåb, men det fungerer ikke så godt. Der er for lidt plads, og ikke mange deltager, så lige nu er der faktisk på grund af de særlig restriktioner slet ikke kirkekaffe, men vi forventer, at vi vender tilbage med kirkekaffen den første søndag i hver måned efter sommerferien.

Kirken
Vi har gang i en ny messehagel, som er bestilt. Det er den lyse messehagel, som er slidt og ikke længer fremstår pæn. Vi har bestilt en ny hos Lene Abildgaard, som har syet de to andre. Hun forventer, at den bliver færdig sidst på året 2020.

Sidste år fik vi en lysglobe i kirken. Den bliver brugt flittigt.

Vedligehold af kirken er der løbende. Der har ikke været de store ting i denne menighedsrådsperiode, dog har vi fået installeret et varmestyringsanlæg, da vi har problemer med udtørringsskader i kirken. Vi er ikke i mål med det, så vi arbejder med planer om forsatsvinduer i det nordre sideskib.

Sognegården
Vedligehold af sognegården.
Vores sognegård bruges flittigt. Det bruges naturligvis til konfirmander, minikonfirmander, kirkens legestue, kirkekaffe, sogneaftner m.m., men også andre kan få lov til at bruge den, hvis ikke det blokerer for vores egne arrangementer.

Folkekirkens Familiestøtte
Det kræver lidt tid at fortælle om projektet, men kort vil jeg lige sige, at der i Hernings Provstierne har ansat en koordinator til at tage sig af kirkens diakonale arbejde, der især handler om unge familier med børn. Her i Sunds har vi nydt rigtig meget godt af Folkekirkens Familiestøtte, da flere familie har en besøgsven, og så har vi fået en barsles cafe op at stå. Vi synes det har været utrolig positivt, da vi som menighedsråd har svært ved at have tid og overskud til det diakonale. Herning provstierne har planer om at ansætte endnu en person som koordinator, hvis menighedsrådene sige ja til det.

Frivillige
Vi har her i år arbejdet på at finde frivillige til at hjælpe med praktiske opgaver i forbindelse med forskellige arrangementer i kirken. Det er blevet lidt mere besværligt, da vi skal have skriftlig tilladelse til at opbevare mailadresser på grund af dataforordningen.

Der er allerede mange skrevet op, og på et tidspunkt inddeler vi jer i grupper, med hver sin opgave. Det kan være nedtagning af flag på flagdage, hjælp til kirkekaffe, hjælp som ledsagere af ældre fra plejehjem. Det er så meningen, at de enkelte grupper skal være selvkørende.

Jeg vil i dag gerne sige tak til den flok frivillige, som søndag efter søndag følger de allersvageste ældre i vor by, nemlig plejehjemsbeboerne i kirke samt til cd-bærerne, som bringer cd-er ud til de ældre, som ikke kan komme i kirken. Jeg ved godt, at der lige pt kommer der ikke plejehjemsbeboere i kirke lige pt. Lige som der heller ikke bæres cd-er ud, på grund af smittefaren, men tak for jeres indsats indtil nu, og så må vi se, hvad fremtiden vil bringe.

Også tak til alle jer frivillige, som vi kontakter ved familiegudstjenester, spaghettigudstjenester, skærtorsdagsspisning, sogneaftner og en lang række andre arrangementer. Tak fordi I er villige til at træde til, når vi har brug for hjælp.

Endelig vil jeg rette en stor og varm tak til den trofaste menighed, som bakker op om vores arrangementer, som deltager i gudstjenesterne, og som i det hele taget deltager m,ed positiv og negativ kritik. Tak til jer alle.

Tak også til jer der ikke blot brokker jer, men kommer og giver en hånd med, så tingene lige så stille kan blive ændret til det bedre. Hjertelig tak.

På menighedsrådets vegne
Inger Christensen
Menighedsrådsformand

Gudstjenester

24jan kl. 10:30

Højmesse

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard

24jan kl. 10:30
31jan kl. 10:30

Højmesse

v/ Hanne Marie Meier

31jan kl. 10:30
07feb kl. 10:30

Højmesse

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard

07feb kl. 10:30

Arrangementer

11feb kl. 19:30

De uartige piger fra Sprogø

Sogneaften i Sognegården, se nærmere omtale på forsiden.

11feb kl. 19:30
23feb kl. 19:30

Højskolesangaften

Sted: Kirken

23feb kl. 19:30

Gudstjenester på Søglimt

19jan kl. 14:30

Gudstjeneste

v/ Asbjørn Munk Hyldgaard

19jan kl. 14:30
02feb kl. 14:30

Gudstjeneste

v/ Anne linde Førgaard

02feb kl. 14:30