Menighedsrådets beretning 2018

 Det forgangne år har været præget af nyansættelser. Der er ansat 1 ny kordegn, 2 nye kirkesangere og 1 ny organist. Vi glæder os over de nye medarbejdere, som slider med at sætte sig ind i deres nye arbejde, som det fungerer her i Sunds. De er på vej til at blive en del af en dejlig flok medarbejdere her ved kirken, som vi kan være stolte af.

I løbet af året har menighedsråd og medarbejderne haft en visionsdag, hvor vi har arbejdet med visioner for kirkens liv og vækst. Det var en udbytterig dag, hvor vi drøftede forskellige tiltag omkring gudstjenester, oplæring, mission og diakoni. Det er også på en sådan dag, at vi bliver rystet samen, så vi alle føler, at vi arbejder på en fælles sag.

Jeg vil i dag gerne rette en stor tak til alle medarbejdere og også præsterne for deres indsats både i hverdagene og på helligdagene for mennesker i sognet i glæde og sorg.

Lige her og nu er vi truet af en konflikt med strejke og lockout. Det er første gang i kirkens historie, at vi er med i en konflikt. Vi har svært ved at overskue konsekvenserne af en sådan konflikt. Hvad med konfirmationerne, hvad med begravelser, bestilte barnedåb m.m. så vi håber ikke den bliver til virkelighed.

Vi kan i det hele taget sige at personale og personalespørgsmål er ting der fylder meget i menighedsrådet. Ansættelser, ansættelsesbeviser, arbejdsbeskrivelser, MUS‐samler, samarbejde, personalehåndbog, som vi er i gang med at udfærdige m.m.

For Sunds vedkommende vil det også gøre sig gældende i det kommende år, da vores graver gennem snart 25 år stopper på arbejdsmarkedet med udgangen af september. Der er afsked med Egon Lindberg den 30. september, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Ellers går det sin vante gang i kirke og sognegården. Der er 4 hold konfirmander, som undervises på samme tid, nemlig tirsdag formiddag. Det kræver 4 undervisere og 4 lokaler. Vi underviser i de to konfirmandstuer i sognegården, konfirmandstuen på Strandvejen, samt i kirkens kælderrum. De tre præster samt vores sognemedhjælper underviser konfirmanderne. Ind imellem er de også sammen alle sammen i salen i sognegården. Minikonfimanderne kommer i 4 hold fordelt over hele året. Sognemedhjælperen underviser. Vi har desuden babysalmesang, 3‐4 hold om året, legestue, plejehjemsgudstjenester, morgensang om sommeren. Der er også skole‐kirke samarbejde, som ikke mindst bliver synlig i det store arrangement på provstiplan ”Op til Jerusalem”, som foregår i Herning, men også lokale events, hvor skolen er inviteret til et arrangement i kirken og i sognegården arrangeret af organist og sognemedhjælper og præster.

Menighedsrådet har i året løb indbudt til sogneaftner, 4 af slagsen. I efteråret havde vi besøg af journalist Esben Kjær, der fortalte om ”Min usynlige søn”. Her var sorgen det gennemgående tema. Den næste aften var ved tidligere redaktør på Vejle Amts folkeblad Arne Mariager ” Om den hemmelige tro”. Betragtninger omkring helt almindelige menneskers liv med kristendommen. Her i foråret har der været sogneaften med biskop Henrik Stubkjær, der fortalte om arbejdet i Folkekirkens Nødhjælp samt en anderledes aften med sognepræst Bruno Rasmussen, der fortalte om Chagalls kunst i ord og billeder. Det har været spændende og velbesøgte aftner, som har givet os mange aspekter at tænke over, lige fra den dybe sorg til kunstens udtryk om det store i livet.

Vi har haft sognecafe, hvor vi mødtes sidst på eftermiddagen til musikalsk oplevelse sammen med lidt let mad og vin. Her var Mariann Mikkelsen på besøg. Hun spillede på harpe og sang for den store forsamling, som nød hendes vidunderlige optræden.

Sogneeftermiddag med Ruth Dehn, som fortalte om mennesker hun mødte på sin vej. Her var der arrangeret spisning.

Menighedsrådet har ligeledes arrangeret højskolesangaftner, hvor lokale fortæller om sange, som de sætter særlig stor pris på, hvorefter vi synger dem. At synge efter højskolesangbogen er blevet meget populært, ikke bare i Sunds men over hele landet. Der har været 5 aftner med højskolesang i det år der er gået. Der kommer over 50 mennesker til sangaftnerne, en succes må vi sige.

Så har vi ligeledes haft koncerter. Vi har haft besøg af Hedekoret til forårskoncert, haft Lutherkoncert i forbindelse med reformationsjubilæet, den traditionelle julekoncert, hvor Sunds skoles kor og vores eget decemberkor medvirkede. Så har vi haft Nytårskoncert med Trio Hack og Gospelkoncert med Gunnertoft Gospelsingers. Vi har nydt musikken, og vi har været mange til koncerterne, når man tager sognets størrelse i betragtning. Vi har endnu et par stykker i vente her i foråret og det glæder vi os til.

Der har ikke været meget gang i korarbejdet i det forgangne år. Børnekoret havde sidste forår så lidt tilslutning, så vi lukkede ned. Efter sommerferien kom der ny med, men så har vi jo været nødt til at lukke med igen på grund af organistskift.

Menighedsrådet har i samråd med vores nye organist besluttet, at vi ikke starter børnekor op her og nu. I stedet tænker vi at invitere skolerne til skolekirkearrangementer, hvor vi synger med de forskellige årgange, Dette skal sognemedhjælperen også er med til at arrangere. På sigt kan vi så måske få gang i noget for børn.

Til gengæld er voksenkoret startet, og det er meningen, at det skal være permanent. Der er meningen, art de skal synge til enkelte gudstjenester i ny og næ, når de bliver øvende nok, og selvfølgelig til julekoncert og De ni læsninger som de tidligere har gjort. Der er en lille flok, der mødes onsdag aften, men vi kunne godt bruge endnu flere.

I 2017 fik vi en ny hjemmeside. Den gamle blev for langsom, og den kunne ikke opdateres. Det er Danmarks kirkelige Mediecenter, som ligger navn til vores hjemmeside, men de er designet af Knud Erik Hansen, og vi har en utrolig fin hjemmeside, som han vedligeholder på eksemplarisk vis. Det er også Knud Erik, der opsætter kirkebladet og sørger for annonceringerne. Vi er utrolig glad for at vi stadig kan trække så meget på ham. En stor tak til ham i dag fra menighedsrådet.

Så er vi i år startet med noget ny. Vi er begyndt at strikke dåbsklude til dåbsbørnene. Vi har et par forskellige mønstre. Dåbskludene bliver tilbudt til dåbsfamilierne, som efter dåben kan få dåbskludene med hjem til et minde om dåben i Sunds kirke. Der er en forsamling af strikke entusiaster, som mødes i sognegården hver anden onsdag. De er nu allerede er færdig med at producere dåbskludene til brug i 2018, og nu ser vi om der er andet vi kan finde på noget andet at strikke, for det med samværet omkring noget er også vigtigt.

I kirken har vi naturligvis de traditionelle højmesser. I Sunds vil vi dog gerne tilgodese familier med børn, og vi ønsker derfor, at 4 af årets gudstjenester er familiegudstjenester, et i hvert kvartal. Det drejer sig om Fastelavn, en i løbet af foråret, som vi ikke har helt på plads Høstgudstjenesten og BUSK‐gudstjenesten. Det arbejder vi frem imod. Af andre lidt anderledes gudstjenester kan nævnes Nytårsgudstjenesten, hvor vi efter gudstjenesten ønsker hinanden godt nytår, skærtorsdagsgudstjenesten med efterfølgende spisning af påskelam. Det med spisning efter skærtorsdagsgudstjenesten er et nyt tiltag, som vi startede med sidste år, hvor knap 40 deltog. I år var vi 65, der deltog i et vidunderligt fællesmåltid, så det må siges at være en succes. 2 pinsedag er en fælles friluftsgudstjeneste for alle sognene i pastoratet Byfestgudstjenesten i festteltet, hvor vi sidste år serverede gratis rundstykker. Det vil vi også gøre i år. Og i november har vi Alle Helgens gudstjenesten, hvor vi mindes de døde i året løb og omkring jul, hvor vi har de Ni læsninger og juleaftensgudstjenesterne.

Ud over de traditionelle gudstjenester har vi minigudstjenester for dagplejebørn og børnehavebørn lige som der også er andre gudstjenester og arrangementer for børn. Det er planen at vi skal have 3‐4 spaghettigudstjenester i løbet af et år, men det er endnu på planlægningsstadiet.

I 2018 er der i Herning Provstierne startet et nyt tiltag, som hedder Folkekirkens Familiestøtte. Frivillige skal hjælpe børnefamilier, der har det svært. Det er et diakonalt arbejde på tværes af sognene i Herning Provstierne, som vi forventer os meget af. Vi forventer os meget af vores koordinator for arbejdet Lene Frølund Rasmussen, der er barnefødt i Sunds, og som i den grad brænder for dette projekt. Men der skal bruges nogle frivillige, så hvis I har lyst og tid eller kender nogen så kom blot og sig til. Læs mere om det i foldere der står på hylderne.

Med hensyn til diakoni, så vil I dag gerne sige tak til den flok friville, som søndag efter søndag følger de allersvageste ældre i vor by, nemlig plejehjemsbeboerne i kirke. Det er virkelig diakoni, som vi kan se der er brug for. Mange gange er der jo en stor flok, der gerne vil med over i kirken.

Så er menighedsrådet jo forpligtet på at holde kirkens bygninger vedlige. Det drejer sig om kirken, kapellet, materialebygningen, sognegården og præsteboligen.

Vi overtog et vedligeholdelsesarbejde fra det tidligere menighedsråd, nemlig arbejdet med fugtigheden i kirke, som er for lav. Vi har fået bevilget et varmestyringsanlæg, som vi ser frem til at installere i juni måned. Det er ikke så enkelt at få lov til at lave noget ved kirken, da vores kirke er over 100 år, og så skal nationalmuseet spøges til råds om næsten alt.

Det er til gengæld ikke så kompliceret med sognegården, hvor der også er ting som skal justeres og forbedres. Lige pt. arbejder vi med at forbedre akustikken i salen.
Også de øvrige bygninger kræver ind imellem, at vi reparerer og nyinstalleret et eller andet.

Michael vil her umiddelbart efter fortælle lidt om de planer, der er omkring bygningerne, ligesom det også vil være muligt at stille spørgsmål.

Ellers må vi sige, at Sognegården er blevet til sognets hus. Det bruges naturligvis til konfirmander, minikonfirmander, kirkens legestue, kirkekaffe, sogneaftner m.m., men også foreninger og andre interesserede kan bruge huset, hvis der er ledigt. Dog kan private ikke leje det.

Til slut vil jeg nævne regnskab og budget. Det fylder også meget for menighedsrådet og kravene omkring det bliver hele tiden skærpet. Men her gør vi jo brug af vores kordegn, som nu er ved at være inde i arbejdet. I dag vil Erik og Laura gennemgå regnskab og budget på PowerPoint, hvorefter der kan stilles spørgsmål.

Endelig vil jeg rette en stor og varm tak til den trofaste menighed, som bakker op om vores arrangementer, som deltager i gudstjenesterne og som hjælper, hvis vi spørger, og som i det hele taget bakker os op. Uden jer så det sort ud.

Hjertelig tak
Inger Christensen
Menighedsrådsformand